OPIS KONTENERA:

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów wybuchowych , broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

Substancja przechowywana : materiał wybuchowy zaklasyfikowany do odpowiedniej grupy. Parametry przechowywania wymagalne wg. karty charakterystyki:
– substancja wybuchowa,
– ilość magazynowanej substancji poniżej w magazynie głównym.

WARUNKI MAGAZYNOWANIA:

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 października 2010 r. W sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybuchowych , broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

– Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, obwieszczenie Ministra Rozwoju z dnia 22 stycznia 2016r.

W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych,  w tym wyrobów pirotechnicznych.

– Ustawa z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

– Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie na rok 2018.

Na podstawie powyższych ustaw, osoby uprawnione i zarazem współpracujące z firmą IKAPOL dobierają :

 • 1. Spodziewana gęstość obciążenia ogniowego magazynu GG określa wymaganą odległość posadowienia od budynków.
 • 2. Przy takim obciążeniu ogniowym należy określić posadowienie wolnostojące ściany oddzielenia pożarowego
 • 3. Określenie odporności pożarowej i wymagania danej klasy i dobór parametrów zastosowanej stali, konstrukcji
 • 4. Zapewnienia powierzchni odciążających i ścian odpornych na parcie.
 • 5. Wszystkie materiały budowlane muszą być niepalne, odpowiednie EI
 • 6. Podłogi i ściany powinny być trwałe, gładkie, bez pęknięć, łatwe do mycia
 • 7. Podłoga powinna być antyelektrostatyczna, odprowadzone uziemienie
 • 8. Wewnątrz system wykrywania ognia – Czujka optyczna dymu+ powiadomienie SMS
 • 9. Powinna być wentylacja mechaniczna – regulowany wentylator EX, przed wejściem konieczność uruchomienia 30 sekundowej blokady zwalniającej  drzwi w celu bezpieczeństwa przewietrzenia kontenera.
 • 10. Należy zapewnić klimatyzację EX, aby zapewnić temperaturę powietrza poniżej 30 stopni Celsjusza.
 • 11. Temperatura wewnątrz powinna być zmierzona, wskazana i zarejestrowana. Datalogger-pomiar temperatury, rejestracja zapisu danych (instalacja programu online i rejestracja na wybranym komputerze)  dodatkowo powiadomienie SMS.
 • 12. Budynek powinien być chroniony przed piorunami
 • 13. Drzwi ewakuacyjne otwarte na zewnątrz i wyposażone w zamek rolkowy (anty paniki).
 • 14. Powinien być ograniczony dostęp i książka wejściowa.
 • 15. Transport wewnętrzny powinien być przeprowadzony odpowiednim pojazdem.
 • 16. Drzwi do przechowywania i samo miejsce przechowywania powinny być.
 • 17. System gaszenia (instalacja)  – samoistnie uruchamiające się tryskacze w momencie przekroczenia temperatury krytycznej.
 • 18. Wewnątrz kontenera gniazdo EX  i na zewnątrz wyprowadzone gniazdo pod ewentualny agregat.

Urządzenia dodatkowe:

icon02

Wentylacja – regulowana prędkość przez falownik EX

Oświetlenie wewnętrzne 2×36 Ex
Rozdzielnia automatyczna z automatyką
System blokady drzwi przez elektromagnesy podczas pożaru AMFE

Nasz oferta obejmuje:

 • projekt budowlany, elektryczny i klimatyzacji
 • opinię strażaka i BHP
 • projekt tryskaczy
 • kartę kwalifikacji obiektu
 • opinię z zakresu ochrony ppoż.
 • wzór książki ewidencji
 • trwałe napisy
 • instrukcje
 • wyznaczenie i oznaczenie strefy wokół magazynu
 • przeszkolenie osób

Ikapol wprowadza nowe rozwiązanie na rynek !

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego rozwiązania dla Twoich potrzeb ?