Marzec 03 2017 0Komentarzy
Normy prawne vs. magazyny chemiczne

Normy prawne vs. magazyny chemiczne

Magazynowanie substancji chemicznych niezbędne jest w zakładach, laboratoriach, a nawet szkołach, w których występują substancje niebezpieczne.

Niezwykle istotnym wymaganiem jest przede wszystkim ochrona przeciwpożarowa. Jakimi więc zasadami powinniśmy się kierować podczas ich składowania?

Tego typu substancje chemiczne powinniśmy przechowywać w magazynach spełniających odpowiednie warunki, o których wspomniano w przepisach budowlanych. Wszystko jednak uzależnione jest od wielu czynników, na które wpływa lokalizacja, zapotrzebowanie czy ilość magazynowych materiałów.

W celu ich przechowywania możemy zaopatrzyć się w szafy bezpieczeństwa, systemy ochrony powierzchni, jak i regały na materiały niebezpieczne.

Podczas zakupu odpowiedniego produktu niezbędne jest sprawdzenie jego odporności chemicznej. Przede wszystkim względem odporności materiałów na korozję oraz zgodność z magazynowanymi substancjami.

Składowanie może być zarówno pasywne, jak i aktywne. Pasywne odnosi się do składowania różnego rodzaju materiałów chemicznych w fabrycznych opakowania. Aktywne składowanie z kolei odnosi się do magazynowania produktów chemicznych, który opakowania są otwarte, przez co możliwe jest ich pobieranie czy innego rodzaju działania.

Pomieszczenie przeznaczone do składowania substancji chemicznych powinno odpowiadać stosownych przepisom przeciwpożarowym, które uzależnione są od ich opisu i ilości przechowywanych pojemników kryjących mieszaniny chemiczne.

We wnętrzu z magazynowanymi substancjami niebezpiecznymi powinna znajdować się opracowana instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy, która odnosi się do charakterystyki materiału, szkodliwości, środków ochrony, zagrożeń lokalnych, a także sposobu jego wykorzystywania i obchodzenia się z nim.

Ponadto niezbędne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i zapoznanie się ze składowaniem odpowiednich substancji niebezpiecznych. Przepisy odnoszą się również do ich transportu, albowiem osoba zajmująca się przewożeniem mieszanin powinna być pełnoletnia i być zdrowa do pracy na owym stanowisku. Dodatkowo pomieszczenie powinno posiadać właściwą wentylację, zaś pracownicy posiadać właściwe środki ochrony indywidualnej.

Obowiązek przechowywania materiałów niebezpiecznych stanowi posiadanie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.