Magazyny chemiczne do przechowywania substancji niebezpiecznych

MAGAZYNY / KONTENERY CHEMICZNE

Magazyny chemiczne do przechowywania cieczy łatwopalnych i substancji niebezpiecznych. Magazyny wykonywane są z najwyższej jakości materiałów, które są odporne na działania mechaniczne i chemiczne, a nawet ognioodporne. Kontenery magazynowe projektowane i realizowane się zgodnie z wymaganiami polskimi i europejskimi normami względem magazynowanych substancji niebezpiecznych dla środowiska. Magazyny chemiczne wykonujemy pod indywidualne zamówienie klienta, także możemy zapewnić każde wymagane założenia kontrahenta. Odpowiednie przechowywanie substancji zagrażających życiu pracownikom i osobom trzecim jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

about04

Magazyn jest wyposażony w instalację grzania elektrycznego lub z układem klimatyzacji, a także możliwe jest zamontowanie ogrzewania elektrycznego z opcją klimatyzacji.

about05

Kontener wyposażony jest w wentylator dedykowany do strefy zagrożenia wybuchem jego rodzaj dobierany jest w zależności od potrzeb.

about05

Magazyny przystosowane do strefy EX są to specjalistyczne magazyny spełniające najwyższe normy bezpieczeństwa w procesie przechowywania materiałów niebezpiecznych.

about05

Specjalistyczny kontener wyposażany w taki sposób, aby utrzymać temperaturę na stałym wskazanym poziomie, dzięki zamontowanym grzejnikom elektrycznym.

Magazyny nieizolowane przeznaczone są do magazynowania różnego rodzaju substancji, które nie wymagają zachowania odpowiedniej temperatury wewnątrz magazynu.

"/

Magazyny izolowane  przeznaczone są do magazynowania różnego rodzaju substancji, które wymagają zachowania odpowiedniej temperatury wewnątrz magazynu.

W magazynie do stałej wymiany powietrza zamontowany jest wentylator wyciągowy oraz kratka wentylacyjna pozwalająca na napływ świeżego powietrza.

Rodzaje izolacji cieplnych:

Płyty warstwowe, które stosujemy są nowoczesnym materiałem budowlanym stosowanym jako elementy elewacji ściennej i pokrycia dachowego w budownictwie przemysłowym, handlowo-usługowym, sportowym, rolniczym oraz kontenerowym. W porównaniu do innych, tradycyjnych materiałów budowlanych charakteryzują się:

icon02

Wełna mineralna

Wełna mineralna ma bardzo niski współczynniki przewodzenia ciepła pozwalającym na uzyskanie znacznych oszczędności energii. Charakteryzuje się dużą odpornością ogniową (niepalnością – płyty z rdzeniem z wełny mineralnej). Posiada również dobre właściwości akustyczne. Cechują się prostą i łatwą konserwacją wykonanych dachów i całych obiektów z płyt warstwowych oraz estetyką wykonania i możliwością zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych w obiektach.

icon01

Styropian

Płyty wypełnione styropianem charakteryzują się przede wszsytkim małym ciężarem jednostkowym. Posiadają niski współczynniki przewodzenia ciepła pozwalającym na uzyskanie znacznych oszczędności energii. Cechują się nie rozprzestrzenianiem ognia (płyty z rdzeniem styropianowym). Akustyka przy zabudowach sprawdza się bardzo dobrze. Wyróżniają się także prostą i łatwą konserwacją wykonanych dachów i całych obiektów z płyt warstwowych oraz estetyką wykonania i możliwością zastosowania niekonwencjonalnych rozwiązań architektonicznych i budowlanych w obiektach.

icon03

Pianka poliuretanowa

Płyty warstwowe z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej (PUR), mocowana do konstrukcji wsporczej przy pomocy łącznika przechodzącego przez całą grubość płyty. Są to płyty o uniwersalnym charakterze i nadają się na obiekty o różnorodnym przeznaczeniu. Płyty te to przykład nowoczesnego produktu łączącego w sobie najlepsze osiągnięcia współczesnej technologii poliuretanowej w zakresie rdzenia oraz mechanicznej sztywności przetoczenia trapezowego.

Przykładowe urządzenia montowane w magazynach:

W magazynach dostarczanych do naszych klientów montowane są różnego rodzaju urządzenia. W zależności od przechowywanych substancji są one w wersji standardowej lub w wykonaniu przeciwwybuchowym EX zgodnie z ATEX. Dobierane są one na podstawie kart charakterystyki magazynowanych mediów oraz wielkości kontenera.

icon01

Agregat prądotwórczy

Umieszczony na zewnątrz kontenera zabezpieczony obudową przed warunkami atmosferycznymi, jest podłączony do gniazda na obudowie szafy sterującej kontenera. W sytuacjach awaryjnych tj. brak zasilania stanowi źródło energii dla szafy sterowniczej. Zespół prądotwórczy automatycznie po zaniku zasilania z sieci włączy się. W szafie SZR przełączy zasilanie z sieci na zasilanie z agregatu.

icon02

Klimatyzator EX Atex

Zadaniem zainstalowanego klimatyzatora w wersji przeciwwybuchowej jest m.in. obniżenie temperatury w pomieszczeniu. Klimatyzator może również pełnić funkcję grzewczą w kontenerze.

icon02

Czujnik temperatury

Kontroluje temperaturę w kontenerze. Gdy temperatura przekroczy określoną wartość przekazuje informację na przykład do sygnalizatora akustyczno-świetlnego lub innego urządzenia informującego o nieprawidłowościach. Zapewnia to natychmiastową reakcję osób odpowiedzialnych i możliwość szybkiej interwencji w przypadku awarii.

icon01

Grzejnik elektr. 2kW EX Atex

Ilość i moc grzejników elektrycznych jest dobierana do kubatury kontenera. Mają one za zadanie ogrzać pomieszczenie do żądanej temperatury, którą reguluje automatyczny sterownik.

icon03

Wentylator HCBT EX Atex

Zadaniem montowanych wentylatorów dedykowanych dla strefy EX umieszczonych wewnątrz kontenera jest odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza na zewnątrz magazynu.

icon02

Sygnalizator alarmowy

Odbiera sygnał od czujnika temperatury. W momencie gdy temperatura przekracza określoną wartość wydaje sygnał akustyczny oraz świetlny. Sygnalizator również wydaje sygnał akustyczno-świetlny w momencie zaniku napięcia.

icon01

Oświetlenie EX Atex

Przeznaczone jest do zastosowań w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem, przy obecności łatwopalnych oparów, gazów, pyłu. Oprawa o mocy 2 x 58W i szczelności IP66.

icon02

Gniazdo elektryczne EX Atex

Gniazdo wtyczkowe zamontowane w wersji dla strefy Ex 230V, 16A.

Prezentacja naszych produktów:

Prezentacja multimedialna naszego asortymentu metalowego, przede wszystkim magazynów chemicznych do składowania substancji niebezpiecznych i łatwopalnych.

Warunki gwarancyjne:

1. Zakres gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnego kontenera wraz z urządzeniami opisanymi w tabeli nr I.

2. Gwarancja obejmuje dokonanie napraw gwarancyjnych urządzeń niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie ( robociznę oraz bezpłatne dostarczenie części zamiennych do urządzeń).

3. Wszystkie wadliwe części lub produkty, które zostały wymienione stają się własnością Gwaranta.

2. Warunki wykonania gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie na podstawie:

a) Czytelnie i poprawnie wypełnionej niniejszej Karty Gwarancyjnej.

b) Poświadczenia na Karcie Gwarancyjnej oraz w Książce Serwisowej dat wykonania montażu oraz płatnych przeglądów serwisowych urządzeń.

2. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z czynnościami wykonywanymi przez Gwaranta.

3. Usterki ujawnione w trakcie trwania gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia usterki, chyba że strony ustalą inaczej.

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych w przypadku, gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient uniemożliwił dostęp do urządzenia lub gdy nastąpiło to w skutek siły wyższej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta:

1. Gwarancją nie są objęte:

a) Mechaniczne uszkodzenia konstrukcji i urządzeń i wywołane nimi wady i uszkodzenia, które powstały w skutek działania siły wyższej ( np. powodzi, uderzenia pioruna, uszkodzenia powłok lakierniczych – powstanie korozji).

b) Uszkodzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi.

c) Wady spowodowane przeróbkami, naprawami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez inny podmiot niż Gwarant, chyba że Gwarant udzieli na to zgody.

d) Czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie.

2. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia gdy:

a) Naruszone są plomby na urządzeniu.

b) Stwierdził niezgodność danych w dokumentach ( Karcie Gwarancyjnej, Książce Serwisowej ) z danymi na urządzeniu.

c) Nieczytelne są numery seryjne na urządzeniu.

d) Naniesione zostały poprawki lub skreślenia na Karcie Gwarancyjnej oraz Książce Serwisowej przez osoby nieupoważnione.

e) Naruszone zostały inne warunki gwarancji.

4. Odpłatne przeglądy techniczne:

1. Warunkiem wykonania uprawnień z gwarancji jest dokonanie przez Klienta odpłatnych przeglądów technicznych, nie rzadziej niż raz w roku, przy czym pierwszy dodatkowy przegląd nie później niż 6 miesięcy od daty montażu urządzeń. Pierwszy dodatkowy przegląd jest bezpłatny, rozliczane są jedynie koszty dojazdu serwisanta,  nie zwalnia to Klienta od  obowiązkowego przeglądu rocznego.

2. Wszystkie przeglądy techniczne powinny być odnotowane w Książce serwisowej.

3. Gwarant zastrzega, iż niewypełnienie obowiązku odpłatnych przeglądów technicznych skutkuje udzieleniem gwarancji tylko na 12 miesięcy od daty montaży, zaś regularne serwisowanie skutkuje przedłużeniem gwarancji na 36 miesięcy od daty montażu.

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego rozwiązania dla Twoich potrzeb ?