Zrealizowane projekty

Wszystkie kontenery
Magazyny izolowane
Magazyny nieizolowane
Magazyny przystosowane do strefy EX
Magazyny z utrzymaniem temperatury
Magazyny ze stałą wymianą powietrza

Nieustanny rozwój, czyli my!

Firma Ikapol od wielu lat dostarcza kontenery najwyższej jakości dla swoich klientów. Każdy kontener to coś nowego. Każdy etap pracy nad kontenerem jest szczegółowo omawiany z klientem po to aby był w pełni zadowolony z dostarczonego produktu. Wyposażamy nasze kontenery w coraz większą ilość urządzeń, nasze projekty są coraz bardziej rozbudowane. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, szukamy  najlepszych rozwiązań, często niestandardowych.Wszystkie kontenery powstają pod indywidualne potrzeby magazynowania, zgodnie z zakresem temperatur, dopuszczalnej wilgotności i wielkości przechowywanych mediów chemicznych. Gwarantujemy utrzymanie stałej temperatury, wszystko zgodnie z parametrami zawartymi w karcie charakterystyki wydanej przez producenta chemikaliów. Wystarczy, ze otrzymamy kartę produktu, wielkość pojemnika i ilość magazynowane substancji, a dobierzemy magazyn spełniający wszystkie warunki bezpiecznego magazynowania substancji na terenie zakładu produkcyjnego.

Dlaczego właśnie my ?

Dlaczego warto nam zaufać ?

Problem odpowiedniego przechowywania i magazynowania substancji chemicznych jest bardzo duży.

Nierzadko firmy, które używają różnych substancji chemicznych lub muszą magazynować odpady nie bardzo wiedzą jak to robić.

Nasza firma zapewnia fachowe doradztwo zarówno w określeniu potrzeb magazynowych, wielkości oraz rodzaju kontenera jak i konieczności zastosowania konkretnych urządzeń, aby środki chemiczne magazynowane były bezpiecznie zarówno dla ludzi i środowiska.

Nad każdym projektem pracuje sztab wykwalifikowanych ludzi, zaczynając od pracowników produkcji, elektryków kończąc na opinii Straży Pożarnej.

Najwyższą jakość za najlepszą cenę

Kontenery produkowane przez firmę Ikapol są najwyższej jakości.

W zależności od potrzeby stosujemy różne komponenty do ich budowy.

Wiele lat doświadczenia i wiele zrealizowanych projektów pozwoliły wypracować nam u naszych dostawców najlepsze ceny, przez co możemy zaoferować atrakcyjne ceny, nie tracąc na jakości, stosując materiały najwyższej klasy.

Zaangażowanie i pasja

Każdy kontener, który zostaje dostarczony do klienta jest naszym najważniejszym dzieckiem.

Ludzie, którzy go tworzą robią to z pasją i zaangażowaniem.

Każda realizacja to nowa przygoda, nowe doświadczenia, nowe coraz to nowocześniejsze rozwiązania.

Zapewniamy fachowy serwis i pełną obsługę techniczną

Kontenery dostarczane przez naszą firmę posiadają standardową 2 letnią gwarancję.

Do każdego kontenera dostarczana jest dokumentacja techniczna, instrukcje obsługi, konserwacji.

Służymy pomocą w każdej sytuacji, w szczególności przeprowadzamy na życzenie klienta szkolenia dla pracowników obsługujących magazyny, aby jak najlepiej i najefektywniej mogli wykorzystać wszystkie możliwości pracy zastosowanych urządzeń.

Nasze kontenery są systematycznie serwisowane, aby zapewnić jak najlepszą i najdłuższą pracę wszystkich urządzeń.

Warunki gwarancyjne:

1. Zakres gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja dotyczy kompletnego kontenera wraz z urządzeniami opisanymi w tabeli nr I.

2. Gwarancja obejmuje dokonanie napraw gwarancyjnych urządzeń niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie ( robociznę oraz bezpłatne dostarczenie części zamiennych do urządzeń)

3. Wszystkie wadliwe części lub produkty, które zostały wymienione stają się własnością Gwaranta.

2. Warunki wykonania gwarancji:

1. Niniejsza gwarancja będzie realizowana wyłącznie na podstawie:

a) Czytelnie i poprawnie wypełnionej niniejszej Karty Gwarancyjnej.

b) Poświadczenia na Karcie Gwarancyjnej oraz w Książce Serwisowej dat wykonania montażu oraz płatnych przeglądów serwisowych urządzeń.

2. W przypadku nieuzasadnionych zgłoszeń reklamacyjnych Klient ponosi koszty związane z czynnościami wykonywanymi przez Gwaranta.

3. Usterki ujawnione w trakcie trwania gwarancji będą usuwane w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia usterki, chyba że strony ustalą inaczej.

4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków gwarancyjnych w przypadku, gdy w uzgodnionym wcześniej terminie Klient uniemożliwił dostęp do urządzenia lub gdy nastąpiło to w skutek siły wyższej.

3. Wyłączenie odpowiedzialności Gwaranta:

1. Gwarancją nie są objęte:

a) Mechaniczne uszkodzenia konstrukcji i urządzeń i wywołane nimi wady i uszkodzenia, które powstały w skutek działania siły wyższej ( np. powodzi, uderzenia pioruna, uszkodzenia powłok lakierniczych – powstanie korozji).

b) Uszkodzenia wynikające z postępowania niezgodnego z instrukcją obsługi, w szczególności z nieprawidłowej eksploatacji, konserwacji, obsługi.

c) Wady spowodowane przeróbkami, naprawami i zmianami konstrukcyjnymi dokonywanymi samodzielnie lub przez inny podmiot niż Gwarant, chyba że Gwarant udzieli na to zgody.

d) Czynności i części wymienione w instrukcji obsługi oraz należące do normalnej eksploatacji urządzenia, dostawa, czyszczenie i wymiana filtrów, wymiana baterii w pilocie.

2. Gwarant ma prawo odmówić naprawy urządzenia gdy:

a) Naruszone są plomby na urządzeniu.

b) Stwierdził niezgodność danych w dokumentach ( Karcie Gwarancyjnej, Książce Serwisowej ) z danymi na urządzeniu.

c) Nieczytelne są numery seryjne na urządzeniu.

d) Naniesione zostały poprawki lub skreślenia na Karcie Gwarancyjnej oraz Książce Serwisowej przez osoby nieupoważnione.

e) Naruszone zostały inne warunki gwarancji.

4. Odpłatne przeglądy techniczne:

1. Warunkiem wykonania uprawnień z gwarancji jest dokonanie przez Klienta odpłatnych przeglądów technicznych, nie rzadziej niż raz w roku, przy czym pierwszy dodatkowy przegląd nie później niż 6 miesięcy od daty montażu urządzeń. Pierwszy dodatkowy przegląd jest bezpłatny, rozliczane są jedynie koszty dojazdu serwisanta, nie zwalnia to Klienta od obowiązkowego przeglądu rocznego.

2. Wszystkie przeglądy techniczne powinny być odnotowane w Książce serwisowej.

3. Gwarant zastrzega, iż niewypełnienie obowiązku odpłatnych przeglądów technicznych skutkuje udzieleniem gwarancji tylko na 12 miesięcy od daty montaży, zaś regularne serwisowanie skutkuje przedłużeniem gwarancji na 36 miesięcy od daty montażu.

Zadzwoń do nas, na pewno uda nam się znaleźć rozwiązanie, które Cię usatysfakcjonuje

280

Pokrycie powierzchni magazynowej (m3)

1389

Odebranych telefonów od klientów

675

Wypitych kubów parzonej kawy

Nie znalazłeś jeszcze odpowiedniego rozwiązania dla Twoich potrzeb?